Tiêu chuẩn diện tích, dân số Tỉnh, Thành Phố, Quận, Huyện từ năm 2023

Quy định diện tích, dân số, tỉnh, thành phố, Quận, Huyện

Ngày 29/12/2022, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường ký văn bản hợp nhất số 19/VBHN-VPQH Nghị quyết về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính. Văn bản có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2023. Chúng tôi tóm lược nội dung cơ bản giúp bạn đọc hiểu tổng quan nhất về nội dung văn bản này.

Văn bản gồm 2 nội dung lớn là Tiêu chuẩn của đơn vị Hành Chính và Phân Loại đơn vị Hành chính. Trong bài viết này, chúng tôi chỉ đề cập đến "Tiêu chuẩn của đơn vị Hành Chính về diện tích, dân số và số đơn vị trực thuộc" giúp bạn đọc có kiến thức cơ bản về vấn đề đang HOT "Sáp nhập các tỉnh, quận, huyện, phường xã"

Tiêu chuẩn của các đơn vị Hành chính từ 2023 như sau
Đơn vị hành chính Tiêu chuẩn hành chính miền núi, vùng cao Tiêu chuẩn hành chính Nông thôn không thuốc miền núi, vùng cao Tiêu chuẩn hành chính ĐÔ THỊ
Cấp Tỉnh, thành phố - Qui mô dân số: trên 900.000 người
- Diện tích tự nhiên: từ 8.000Km2
- Số đơn vị hành chính cấp Thành phố, Thị Xã, Huyện: từ 9 trở lên trong đó có ít nhất 1 Thành phố hoặc 1 Thị xã, còn lại là Huyện
Qui mô dân số: trên 1,4 triệu người
Diện tích tự nhiên: từ 5.000 Km2
Số đơn vị hành chính cấp Thành phố, Thị Xã, Huyện: từ 9 trở lên trong đó có ít nhất 1 Thành phố hoặc 1 Thị xã, còn lại là Huyện
Tiêu chuẩn thành phố trực thuộc Trung Ương
- Qui mô dân số: trên 1.000.000 người

- Diện tích tự nhiên: từ 1.500 Km2

- Số đơn vị hành chính cấp Quận, Huyện, Thị Xã: từ 9 trở lên trong đó có ít nhất 60% là Quận, Thi xã còn lại là Huyện

Tiêu chuẩn của thành phố thuộc tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương ( VD như Thủ Đức)
- Qui mô dân số: trên 150.000 người


- Diện tích tự nhiên: từ 150 Km2


- Số đơn vị hành chính cấp Xã, Phường từ 10 trở lên trong đó có ít nhất 65% là Phường là Xã

Tiêu chuẩn của Thị Xã
- Dân số từ 100.000 người trở lên

- Dện tích tự nhiên: Từ 200 Km2 trở lên

- Đơn vị hành chính cấp xã, phường từ 10 trở lên. Trong đó 50% là Phường
Cấp Huyện / Quận - Qui mô dân số: trên 80.000 người- Diện tích tự nhiên: từ 850Km2- Số đơn vị hành chính trực thuộc: từ 13 trở lên trong đó có ít nhất 1 thị trấn còn lại là Xã
- Qui mô dân số: trên 120.000 người- Diện tích tự nhiên: từ 450 Km2- Số đơn vị hành chính trực thuộc: từ 13 trở lên trong đó có ít nhất 1 Thị Trấn, còn lại là Xã
Tiêu chuẩn của Quận ( Chi TP trực thuộc Trung Ương mới có Quận)

- Qui mô dân số: trên 150.000 người


- Diện tích tự nhiên: từ 35 Km2


- Số Phường xã trực thuộc: từ 10 trở lên. Trong đó 65% là Phường
Cấp Xã, Phường - Qui mô dân số: trên 5.000 người- Diện tích tự nhiên: từ 50Km2- Số đơn vị hành chính trực thuộc: từ 13 trở lên trong đó có ít nhất 1 thị trấn còn lại là Xã
- Qui mô dân số: trên 8.000 người- Diện tích tự nhiên: từ 30Km2- Số đơn vị hành chính trực thuộc: từ 13 trở lên trong đó có ít nhất 1 thị trấn còn lại là Xã
Tiêu chuẩn của Phường
- Dân số phường thuộc quận: trên 15.000 người

- Dân số phường thuộc TP thuộc tỉnh: 7000 người

- Qui mô dân số phường thuộc Thị Xã: 5000 người

- Diện tích tự nhiên Phường: từ 5,5 Km2 trở lên

Tiêu chuẩn Thị Trấn
Qui mô dân số từ: 8000 người

- Diên tích tự nhiên từ: 14Km2 trở lên

Nghị quyết cũng nêu đến 1 số yếu tổ đặc thù của các đơn vị Hành chính như Biên Giới, Hải đảo, Đồng bào dân tộc ít người, vùng đặc biệt khó khăn, vùng có di sản được Unesco công nhận, Vùng trung tâm du lịch quốc tế thì tiêu chuẩn cũng có sự điều chỉnh nhất định. Tuy nhiên, về cơ bản quy mô dân số phải đạt không dưới 50%, diện tích tự nhiên và các yếu tố khách đạt 70% chuẩn quy định. Các đơn vị hành chính không đạt các yêu tố trên phải bị sáp nhập theo lộ trình 2023 - 2025 và 2026 - 2030.

Các đơn vị hành chính cấp huyện, xã thuộc diện sắp xếp 2023 - 2025

a) Đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã đồng thời có diện tích tự nhiên và quy mô dân số dưới 70% tiêu chuẩn
b) Đơn vị hành chính cấp huyện đồng thời có diện tích tự nhiên dưới 20% và quy mô dân số dưới 200% tiêu chuẩn của đơn vị hành chính tương
c) Đơn vị hành chính cấp xã đồng thời có diện tích tự nhiên dưới 20% và quy mô dân số dưới 300% tiêu chuẩn của đơn vị hành chính tương ứng

Các đơn vị hành chính cấp huyện, Xã thuộc diện sắp xếp 2026 - 2030:

a) Đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã đồng thời có diện tích tự nhiên và quy mô dân số dưới 100% tiêu chuẩn của đơn vị hành chính tương ứng
b) Đơn vị hành chính cấp huyện đồng thời có diện tích tự nhiên dưới 30% và quy mô dân số dưới 200% tiêu chuẩn của đơn vị hành chính tương ứng
c) Đơn vị hành chính cấp xã đồng thời có diện tích tự nhiên dưới 30% và quy mô dân số dưới 300% tiêu chuẩn của đơn vị hành chính tương ứng

Quận Hoàn Kiếm có sáp nhập không ?

Theo Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành hành chính, tiêu chuẩn của đơn vị hành chính cấp quận phải có diện tích tự nhiên từ 35km2 trở lên, dân số 150.000 người trở lên. Trong hai năm tới, các đơn vị hành chính cấp quận, huyện có diện tích dưới 20% và dân số dưới 200% tiêu chuẩn sẽ phải sáp nhập. Như vậy, quận Hoàn Kiếm của Hà Nội không đạt tiêu chuẩn về diện tích nên thuộc diện cần phải sáp nhập.

Quận Hoàn Kiếm chỉ có 5,29km2 diện tích tự nhiên dưới 20% mức chuẩn 35Km2 thì quy mô dân số phải đạt trên 200% tức trên 300.000 dân mới đạt diện không phải sáp nhập theo các tiêu chí. Tuy nhiên Quận Hoàn Kiếm chỉ có 140.000 dân nên Quận Hoàn Kiếm năm trong diện phải sáp nhập trong 2 năm tới.

Thế nhưng, việc sáp nhập còn phải tính đến yếu tố đặc thù và truyền thống lịch sử… Như vậy, quận Hoàn Kiếm có thể là một trong số các quận, huyện không phải sáp nhập.

Nếu hữu ích xin bạn click quan tâm để ủng hộ
Tiêu chuẩn diện tích, dân số Tỉnh, Thành Phố, Quận, Huyện từ năm 2023 đạt 4.11 / 5 với 11 đánh giá